Næste distriktsrådsmøde afholdes: xx 2024 kl xx 


For at sikre, at alle klubber modtager invitation til Distriktsrådsmøder, skal I sørge for at sekretæren har den korrekte mailadresse hvortil invitationen skal sendes.

Sekretæren kan kontaktes på: mettewinther9800@gmail.com 
Distrikterne er lokale kredse under forbundet inddelt geografisk efter de givne kommunegrænser. Et distrikt dækker et antal kommuner og omfatter de klubber med hjemstedskommune (jf. klubbernes vedtægter) i de givne kommuner.

I hvert distrikt oprettes et distriktsråd bestående af et medlem fra hver klub. Hvert distriktstrådsmedlem repræsenterer således en rideklub og har i distriktsrådet stemmeret i forhold til klubbens medlemstal (jvf. bestemmelserne for afstemning på forbundets repræsentantskabsmøde § 9).

Distriktsrådet vælger for 2 år af gangen en distriktsbestyrelse bestående af en distriktsformand samt mindst fire medlemmer. Disse skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund i samme distrikt. Valget foregår ved skriftlig afstemning og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt bestyrelsen vælges blandt distriktsrådsmedlemmerne, kan klubben som disse repræsenterer, vælge et nyt distriktsrådsmedlem.

Distriktsbestyrelsen varetager distriktets løbende forretninger. Forbundets bestyrelse fastsætter forretningsorden for distriktsrådene. Distriktet er berettiget til evt. via forbundet at opkræve et kontingent til finansiering af distriktsaktiviteter. Klubber, der måtte undlade at indbetale distriktskontingent, kan slettes som medlem af Dansk Ride Forbund på grund af restancen til distriktet efter motiveret indstilling til forbundet.

 

Forretningsorden for Distriktsbestyrelsen i Distrikt 14

Bestyrelsens sammensætning:
Består af 5 personer der vælges af Distriktsrådet,
2 på valg i lige år (formanden vælges i lige år)
3 på valg i ulige år
Bestyrelsen konstituerer sig selv med flg. faste poster, sportsudvalgsformand, sekretær og kasserer

Faste udvalg:
Sportsudvalg, formand er den i bestyrelsen udpegede. Derudover vælges 6 medlemmer af Distriktsrådet med 3 i lige år og 3 i ulige år.

Hvis Distriktsrådet beslutter det, nedsættes der Kursusudvalg og Breddeudvalg. Et medlem af Distriktsbestyrelsen udpeges som formand, Distriktsrådet vælger 1 eller flere medlemmer til udvalget/udvalgene

Antal årlige distriktsrådsmøder:
Der afholdes 2 årlige Distriktsrådsmøder, det ene afholdes inden udgangen af marts måned, på dette møde foretages alle ordinære valg

Vedtaget på Distriktsrådsmøde den 21/3 2023.


Referat af Distriktsmåde den 11. juni 2024 - se her


Referat f Distriktsrådsmøde den 19. marts 2024 - se her


Referat af Distriktsrådsmøde den 21. marts 2023 - se herReferat Distriktsrådsmøde den 14. november 2022 - se her 

 

 

Referat distriktsrådsmøde d. 23. marts 2022

Referat Distriktsrådsmøde 17/3 2021 (Virtuelt)

Referat distriktsrådmøde den 17. september 2019

Jesper Holst Hansens indlæg på distriktsrådsmødet 17. september 2019

Referat distriktsbestyrelsesmøde d. 19. marts 2019 opdateret

Referat distriktsrådsmøde d. 19. marts 2019

Referat Stævneplanlægningsmøde 29. jan 2019

Distriktsrådsmøde 15. marts 2018

Distriktsrådsmøde 20. marts 2017

Distriktsrådsmøde 21. juni 2016

Distriktsrådsmøde 2. marts 2016

Referater 2011 - 2015

Del siden